Τακτική γενική συνέλευση μετόχων 2014

την .

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αριθμόν 19/23-5-2014 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E.» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στην Πόλη Πόθιας Καλύμνου την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 6ης εταιρικής χρήσης 1/1/2013- 31/12/2013 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2013- 31/12/2013
  3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2014- 31/12/2014
  4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα
  5. Εκπροσώπηση της εταιρείας & Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάλυμνος, 23 Μαίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο