Τακτική γενική συνέλευση μετόχων 2015

την .

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στην υπ’ αριθμόν 22/22-5-2015 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας «ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E.» σε τακτική γενική συνέλευση, στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στην Πόλη Πόθιας Καλύμνου την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 7ης εταιρικής χρήσης 1/1/2014- 31/12/2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014
  3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Κάλυμνος, 22 Μαίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο